* Lãnh đạo quản lý

1. Ông

Trần Trọng Luỹ

- Chủ tịch công ty

2. Ông

: Bùi Viết Biển

- Giám đốc ,

3. Ông

:Trần Ngọc Sơn

- Phó giám đốc.

4.Ông

:Nguyễn Văn Dương

- Kế toán trưởng

5.Bà

: Ngô Thu Hằng 

- KSV kiêm kế toán

 * Phòng HC - TC : Điện thoại: 0350-3840758; Fax: 0350-3840758

1. Bà 

: Nguyễn Thị Thu Lành

- Trưởng phòng

 * Phòng Kế hoạch – Tài chính: Điện thoại : 0350-3863320

1.Ông

:Nguyễn Văn Dương

- Trưởng phòng

 

* Phòng Quản lý nước & Công trình : Điện thoại : 0350-3676057Fax: 0350-3676057

1. Ông

: Đoàn Việt Phương 

- Trưởng phòng,

 

* Cụm thuỷ nông La Chợ : Điện thoại: 0978742872

1. Ông

: Trần Văn Nghiêm

- Cụm Trưởng

 

* Cụm thuỷ Nông Nam Hưng : Điện thoại: 0942521248

1.Ông

: Trần Lê Cảnh

- Cụm trưởng

 

* Cụm thuỷ Nông Nam Hoà: Điện thoại: 0948548354

1.Ông

: Nguyễn Văn Nguyên

- Cụm Trưởng

 

* Tổ quản lý kênh đầu mối: Điện thoại: 0912283942

1.Ông

: Bùi Văn Ảnh

- Tổ Trưởng

 


Các tin liên quan

Giới thiệu chung 27-07-2015