Sáng ngày 24/07/2014, tại hội trường Chi nhánh Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20, 61E La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 đã diễn ra hợp pháp, hợp lệ và trọng thể.

            Đến tham dự và chỉ đạo đại hội, đại biểu Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI có Ông Vũ Tiến Giao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo CPH Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20; Ông: Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty,Ông: Ưng Tiến Đỗ - Thành viên HĐTV kiêm Trưởng phòng TCCB Tổng công ty; Bà: Trần Thị Kim Hoa – Kiểm soát viên Tổng công ty; Ông: Ngô Quốc Minh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Tổ trưởng tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 và các ông bà Trưởng các phòng ban của Tổng Công ty.

            Đại biểu Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 có Ông Nguyễn Gia Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20, các ông bà trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, BCH Công đoàn..vv. Tham dự đại hội còn có 42 cổ đông  đại diện cho hơn 80 cổ đông đã mua cổ phần lần đầu của Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20.

            Theo phương án CPH và kết quả tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu, Nhà nước (TCty LICOGI) nắm giữ 2.257.150 cổ phần, chiếm 92,58% vốn điều lệ; người lao động trong Công ty nắm giữ 137.400 cổ phần, chiếm 5,64%; các cổ đông khác nắm giữ 43.450 cổ phần, chiếm 1,78% vốn điều lệ.

            Báo cáo tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (ngày 24/07), đại diện Ban chỉ đạo CPH cho biết: Quá trình cổ phần hóa Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

            Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. HĐQT Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 đã bầu ông Ngô Quốc Minh là Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Gia Huy là Tổng Giám đốc; Bà Ngô Thị Mai Hương là Trưởng ban kiểm soát.

            Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 trong năm 2014.

 

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2014

1

Vốn điều lệ

Triệu đồng

24.380

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

157.500

3

Tổng chi phí

Triệu đồng

154.525

4

Lợi nhuận thực hiện

Triệu đồng

2.975

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1.481

6

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

28.350

7

Số lượng lao động

Người

192

8

Cổ tức

%

3

9

Thu nhập bình quân lao động

Triệu đồng

4,5

10

Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

Triệu đồng

1.050

 

            Đại hội đã thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

            Đại hội cũng đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng vàxây dựng 20 năm 2014.     

 

  • Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20:

 

1.

Ông  Ngô Quốc Minh

: Chủ tịch HĐQT

2.

Ông Nguyễn Gia Huy

: Tổng Giám đốc

3.

Ông Nguyễn Danh Quân

: Thành viên  HĐQT

4.

Võ Thị Diệu Nam

: Thành viên  HĐQT

5.

Ông Nguyễn Trường Giang

: Thành viên  HĐQT

 
  • Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20:

 

1.

Bà   Ngô Thị Mai Hương

: Trưởng ban kiểm soát

2.

Ông  Nguyễn Việt Hà

: Kiểm soát viên

3.

Ông  Lê Ngọc Cường

: Kiểm soát viên

 

 

 Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội :